معرفی اردوهای دانش‌آموزی

اردوهای دانش‌آموزی یک‌روزه و چندروزه

آموزش تنها آموزش آکادمیک، در قالب کلاس درس و معلم محور نیست، بلکه آموزش های مهارت محور با چاشنی شیرین بازی و تفریح و  تجربه افزایی را نیز شامل می‌شود و این تجربه است که اثر آموزش را افزایش می‌دهد و حال آنکه آموزش است که باعث خلق تجربه ای مانا و شیرین خواهد شد ؛ حال آنکه اردو بهترین ابزار رسیدن به هدف است.

ویژگی های اردوهای تشکیل شده در میرزا کمپ رامسر
  • اجرای جنگ شادی برای دانش آموزان در طول اردوها
  • اجرای برنامه های شاد رادیویی در طول اردوها
  • پدالو سواری و قایق سواری
  • برگزاری مسابقات مختلف
  • اهدای جوایز به شرکت کننده های مسابقات
  • برگزاری برنامه های شاد و مفرح به مناسبت های مختلف (اعیاد و مراسم مختلف)