اسامی کارکنان

مظاهر پاک نیا

مظاهر پاک نیا

کارشناس مسئول پذیرش و امور اردو
حکمت الله کیایی

حکمت الله کیایی

کارشناس مسئول فرهنگی ورزشی
رضا صحرایی

رضا صحرایی

کارشناس مسئول امور مالی
محمدجواد مهرافشان

محمد جواد مهر افشان

معاون
null

ناصر قاسمی

ریاست
محمد باقر تکاسی

محمدباقر تکاسی

کارشناس خرید
ارش شعبانیان

آرش شعبانیان

کارشناس مالی و اموال
علی حاجی زاده

علی حاجی زاده

کارشناس پذیرش و امور اردو
نظام الدین پیامی

نظام الدین پیامی

کارشناس امور اجرایی
فرهاد تقی زاده

فرهاد تقی زاده

کارشناس فضای سبز
محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

کارشناس فرهنگی ورزشی
خیرالله قاسم نژاد

خیرالله قاسم نژاد

انباردار
جلال اکراسریان

جلال اکراسریان

کارشناس امور ساختمانی و تاسیسات
رضا پور شمسیان

رضا پورشمسیان

سرایدار – نگهبان
محمود حراتی

محمود حراتی

متصدی امور دفتری